Disclaimer - Puur na Tuur

Disclaimer

Eigendom

Deze website is eigendom van Tuur Van Hove, eigenaar van Puur na Tuur

Contactgegevens: Tuur Van Hove
Adres maatschappelijk zetel: Rue de Linsmeau 8, B-4287 Racour
Telefoon: +32 486 23 55 53
E-mail: tuur@puur-na-tuur.be
Ondernemingsnummer: BE 0500.470.609

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.puur-na-tuur.be. Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Puur na Tuur kan de bepalingen van de disclaimer steeds eenzijdig wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, interactieve toepassingen, … horen toe aan Puur na Tuur en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Puur na Tuur is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. Puur na Tuur geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.

Alle gegevens op de site worden door Puur na Tuur met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Puur na Tuur levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft Puur na Tuur geen garanties omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden.

Daarom wijst Puur na Tuur alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

De toepasbaarheid van de informatie op de website is altijd afhankelijk van de specifieke casus. Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. Puur na Tuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, edm.

Puur na Tuur kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. Puur na Tuur heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. Puur na Tuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

Privacybeleid

Puur na Tuur respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie: privacy

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Luik zijn bevoegd.

Puur na Tuur draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders