Voorwaarden - Puur na Tuur

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant/cliënt: de persoon of personen ten behoeve van wie Puur na Tuur zijn diensten verleent. De opdrachtgever en de klant/cliënt kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel zijn eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Puur na Tuur heeft verstrekt voor het leveren van zijn diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Puur na Tuur zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Puur na Tuur.

1.3 Puur na Tuur is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met juridische naam Van Hove, Tuur en met ondernemingsnummer BE 0500.470.609. Puur na Tuur levert diensten op het gebied van therapie, coaching, trainingen, workshops, presentaties, lezingen.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Puur na Tuur zijn diensten (mede) met behulp van door hem ingeschakelde derden leveren. Puur na Tuur kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien hij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van zijn dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Puur na Tuur.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Puur na Tuur, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Puur na Tuur behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Puur na Tuur zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan hem door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Puur na Tuur is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Puur na Tuur zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Puur na Tuur te leveren diensten alsnog eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Puur na Tuur niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Puur na Tuur, dan wel door het schriftelijk en/of per e-mail akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Puur na Tuur uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Puur na Tuur, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Puur na Tuur een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Puur na Tuur de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Puur na Tuur zal de door hem te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Puur na Tuur niet garant staat voor het succes en welslagen van zijn dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant/cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van Puur na Tuur hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Puur na Tuur is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk of digitaal worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Puur na Tuur zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk en/of digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Puur na Tuur overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging aan Puur na Tuur verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Puur na Tuur. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Puur na Tuur nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Puur na Tuur daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Puur na Tuur op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur na Tuur.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van Puur na Tuur staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Puur na Tuur voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van Puur na Tuur en de door hem aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Puur na Tuur steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Puur na Tuur kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is hij/zij aan Puur na Tuur over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Puur na Tuur worden opgeschort, dit zonder dat Puur na Tuur dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Puur na Tuur in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Puur na Tuur of schiet de opdrachtgever op een andere manier te kort in het nakomen van een of meerdere op hem rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Puur na Tuur te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Puur na Tuur gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Puur na Tuur plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Puur na Tuur gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Puur na Tuur toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.3

Vb.2: een geplande halve dag coaching wordt door de klant/cliënt 4 dagen van tevoren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6

Vb.3: een therapie/coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk cel C/10.5 en B/10.5

10.2 Tuur Van Hove behoudt zich het recht voor alle evenementen, zoals workshops, etc. op ieder moment te annuleren in verband met onvoldoende deelname, dan wel overmacht als bedoeld in artikel 13. In dergelijke gevallen zal Tuur Van Hove alle vanwege de wederpartij betaalde bedragen terugbetalen, verminderd met de reeds gemaakte administratiekosten van 5 euro.

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals therapie/coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere bijkomende opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door Puur na Tuur, heeft Puur na Tuur desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door hem gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 Puur na Tuur mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Puur na Tuur houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van zijn werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 13. OVERMACHT

13.1 Ingeval van overmacht heeft Puur na Tuur het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de dienst of de opdracht volledig of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen.

13.2 Overmacht omvat o.m. staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, blokkade, opstand, zware ziektes, epidemies, botbreuken, hospitalisatie, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffingen, iedere oorzaak die de regelmatige levering door mijn leveranciers verhindert, en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, alsook alle gelijkaardige gebeurtenissen die mijn onderneming dan wel haar onderaannemers of leveranciers zouden ondergaan.

13.3 De klant/cliënt of opdrachtgever heeft het recht om op een later tijdstip – in onderling overleg met Puur na Tuur – de diensten, opdrachten of werkzaamheden overeengekomen met Puur na Tuur te bekomen.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Puur na Tuur en zijn medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant/cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Puur na Tuur geleverde zaken en/of diensten.

14.2 Daarnaast is Puur na Tuur nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door hem geleverde diensten, op Puur na Tuur rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

ARTIKEL 15. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

15.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Puur na Tuur voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Puur na Tuur. Datzelfde geldt ook voor de door Puur na Tuur uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen zijn eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Puur na Tuur. Op alle door Puur na Tuur ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 16. GEHEIMHOUDING

16.1 Puur na Tuur is gehouden tot geheimhouding van alles wat hem omtrent zijn opdrachtgever en klant/cliënt is bekend geworden. Puur na Tuur houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van zijn opdrachtgever en klant/cliënt uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever en klant/cliënt zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 17. BIJZONDERE BEPALINGEN

17.1 Puur na Tuur behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Puur na Tuur.

17.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Belgische recht van toepassing.

17.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Belgische rechter uitspraak.

Puur na Tuur draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders